Македонското здружение на млади правници е (МЗМП) невладина, непрофитна и непартиска организација основана во 2003 год. како стручна невладина организација, формирана со слободно здружување на граѓаните заради вршење на дејности за остварување на владеење на правото, зајакнување на придонесот на младите правници во унапредувањето на правничката професија преку учество и работа на конретни активности и проекти. 

 

Партнери

---------------------------------